Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Česká Komunikační a.s.

vydané v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, společností Česká Komunikační a.s., se sídlem Praha 6, Za Sokolovnou 1284/9b, PSČ 165 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B18544, IČ: 24273210, (dále jen „Poskytovatel“), která je ve smyslu zákona o elektronických komunikacích právnickou osobou poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací a poskytuje veřejně dostupnou službu: Přístup k síti Internet.

1. Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby na základě smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací, kterou s ním účastník uzavřel, a jejíž neoddělitelnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „smlouva“).

1.2 Poskytovatel poskytuje přístup k síti Internet v souladu s právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem. (dále jen ČTÚ).

1.3 Informace o nabídce služeb, rozsahu, cenách a podmínkách dodávky služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou veřejně přístupné na webových (www.cskom.cz, online.cskom.cz) stránkách Poskytovatele a na kontaktním místě Poskytovatele.

1.4 Ceník Poskytovatele stanoví zejména ceny jednotlivých služeb, dalších servisních služeb, ceny zařízení, výši smluvních pokut za porušení povinností podle smlouvy, jakož i další podmínky, za nichž se uplatní. Ceník je zveřejněn na webových stránkách a na kontaktním místě Poskytovatele.

1.5 Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá při poskytování služeb za obsah přenášených zpráv nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb, ani za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě Internet.

1.6 Informace o výlukách, nových službách, změnách těchto všeobecných podmínek a další důležité informace uvede Poskytovatel na svých webových stránkách bez zbytečného odkladu. Je tedy v zájmu účastníka sledovat webové stránky poskytovatele. Informace zde uvedené více jak 7 (sedm) dní se považují za účastníkovi známé a srozumitelné.

1.7 Tyto Všeobecné podmínky upravují primárně smluvní vztah poskytování služeb elektronických komunikací. Jiné doplňkové služby se řídí přiměřeně také těmito Všeobecnými podmínkami, případně podmínkami jiných dotčených dodavatelů.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1. Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení Všeobecných podmínek povinen:

a) poskytovat služby dle smlouvy, těchto Všeobecných podmínek a dle VO-S/1/08.2020-9 specifikace služeb uvedených na webových stránkách, za smluvně dohodnutou cenu.

b) udržovat své sítě v technickém a provozním stavu nezbytném pro řádné plnění smlouvy a stanoveném příslušnými právními předpisy. Toto se netýká případů způsobených zása­hem vyšší moci (tj. okolnosti, kterou Poskytovatel ani při péči, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, nemůže odvrátit, např. válka, povstání, nepokoje, stávky, obchodní, měnová, politická, popř. jiná opatření úřadů, výpadky závislých služeb, např. elektrické energie, přírodní události jako požár, povodeň, zemětře­sení, vichřice apod.) nebo omezení služeb na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu.

c) nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti nových Všeobecných podmínek odpovídajícím způsobem vyrozumět účastníka o změně Všeobecných podmínek. Jedná-li se o zásadní změnu představující zhoršení podmínek pro účastníka, informuje ho Poskytovatel o právu účastníka vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat. Odpovídajícím způsobem znamená zveřejněním nového znění těchto Všeobecných podmínek na webových stránkách Poskytovatele,

d) odstraňovat závady vzniklé v sítích či na zařízeních Poskytovatele bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do tří pracovních dnů od jejich nahlášení Poskytovateli. Bude-li Závada způsobena v důsledku trestného činu třetí osoby nebo působení okolností vylučujících odpovědnost Poskytovatele (vyšší mocí) nebo nastanou jiné nepředpokládané okolnosti (např. přerušení dodávek elektrického proudu), pro které nebude možné dodržet lhůtu stanovenou v předcházející větě, bude Poskytovatel při odstraňování závad postupovat bez zbytečného odkladu a s přihlédnutím k oprávněným zájmům účastníka.

2.2. Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení Všeobecných podmínek oprávněn:

a) vydávat nové Všeobecné obchodní podmínky, měnit ceník včetně výše pravidelných poplatků, stejně jako podmínky poskytování služeb, a to zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu elektronických komunikací; o těchto změnách informuje Poskytovatel účastníka bez zbytečného odkladu prostřednictvím svých webových stránek, na kontaktním místě, popř. formou zvolenou účastníkem pro doručování vyúčtování za služby nebo jinou vhodnou formou,

b) vyúčtovat účastníkovi, se kterým byla sjednána smlouva na dobu určitou, poplatky za služby ve sjednané výši za období od skončení smlouvy do konce doby určité, na kterou byla smlouva uzavřena, v případě předčasného ukončení takové smlouvy ze strany účastníka, přičemž výše úhrady nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

c) Poskytovatel neodpovídá za bezpečnost účastníkova informačního systému a jeho zařízení a softwaru pro přístup k Internetu nebo jiným datovým službám. Rovněž není zodpovědný za jakékoli datové služby provozované jinými subjekty včetně informací, které jsou prostřednictvím internetu či datových služeb třetími osobami zveřejňovány.3. Práva a povinnosti účastníka

3.1. Účastník je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení Všeobecných podmínek oprávněn:

a) řádně využívat služeb, které mu byly zřízeny, a za tyto služby řádně a včas provádět úhrady ve sjednané výši dle platného ceníku a v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami,

b) požadovat na základě smlouvy a Všeobecných podmínek zřízení, změny nastavení a zrušení dílčích Služeb,

3.2. Účastník je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení Všeobecných podmínek povinen:

a) po celou dobu účinnosti smlouvy prokazatelně písemně oznamovat Poskytovateli změnu svých osobních a identifikačních údajů, a to zejména obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště nebo místa podnikání, fakturační adresy, adresy elektronické pošty, telefonního spojení, IČ, DIČ, a to nejlépe v přiměřeném předstihu, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne takové změny. Poskytovatel může požadovat předložení identifikačních dokladů prokazujících správnost uvedených údajů,

b) neprovádět změny na zařízení sítě ani do těchto zařízení jakýmkoliv způsobem zasahovat,

c) užívat služby pouze způsobem, který je v souladu se Všeobecnými podmínkami, příslušnými návody a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným osobám,

d) řádně a včas platit za poskytnuté služby v souladu s Všeobecnými podmínkami,

e) Účastník nesmí využít poskytovaných služeb k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými v České republice. Účastník nesmí obtěžovat třetí strany zneužíváním služeb, zejména zasíláním nevyžádaných informací nebo provádět činnost mající za cíl narušit práva třetích osob. Poskytovatel má právo v případě zjištění porušení jakékoliv takové skutečnosti uživatelem zcela pozasta­vit služby do doby nápravy bez předchozího varování. Tímto není dotčen nárok poskytovatele na úhradu smluvené ceny služby.4. Cena, vyúčtování ceny, platební podmínky a doručování

4.1. Účastník je povinen včas a řádně hradit za poskytnuté služby cenu dle smlouvy a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

4.2. Cenu za poskytované služby účtuje Poskytovatel ode dne aktivace služeb. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Splatnost je k 15. dni daného měsíce. V prvním měsíci užívání služby hradí účastník poměrnou výši měsíčního poplatku.

4.3. Platby lze poukazovat na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve smlouvě nebo lze provádět platby v hotovosti na adrese kontaktního místa. Pro platby poukazované na bankovní účet Poskytovatele je nutné uvádět variabilní symbol, tj. číslo smlouvy (bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat).

4.4. Na poskytované služby zasílá Poskytovatel účastníkovi daňový doklad (fakturu) nejdéle do 15 dní od začátku zúčtovacího období způsobem uvedeným ve smlouvě, tj. poštou či prostřednictvím e-mailu. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že účastník bude platby provádět trvalým příkazem, faktura není účastníkovi zasílána.

4.5. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zasílat veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a sdělení na adresu účastníka, fakturační adresu, popř. je-li to vhodné, na telefonní či faxové číslo nebo adresu elektronické pošty účastníka.

4.6. Pro komunikaci mezi účastníkem a Poskytovatelem se použijí kontaktní údaje uvedené účastníkem ve smlouvě. Pokud účastník neoznámí Poskytovateli změnu kontaktních údajů, má se za to, že bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně uvedenou kontaktní adresu.

4.7. Nezaplatil-li účastník ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, Poskytovatel jej může upozornit (zejména prostřednictvím e-mailu či zasláním upozornění poštou) a stanovit náhradní lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne dodání upozornění či upomínky. Pokud nedojde k doplacení dlužné částky ani v náhradní lhůtě, může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných na základě smlouvy.

4.8. Poskytovatel může ukončit smluvní vztah nebo nezřídit účastníkovi přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací v případech, kdy účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby uvedené ve vyúčtování ceny, a to pouze po prokazatelném upozornění účastníka. Soustavným opožděným placením se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 3 nezaplacených vyúčtování ceny. Poskytovatel neodpovídá za škody, ani jiné újmy účastníkovi tím vzniklé. Účastník je povinen hradit dohodnutou cenu služeb i po dobu, po kterou mu je jejich poskytování z důvodu nehrazení plateb ve lhůtě splatnosti a ve sjednané výši omezeno či přerušeno.

4.9. V případě nedodržení lhůty ze strany Poskytovatele pro vrácení přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci, bude vrá­cený přeplatek zvýšen o zákonný úrok z prodlení dlužné částky ve smyslu příslušných právních předpisů, počínaje prvním dnem prodlení (dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).5. Reklamace

5.1. Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

5.2. Reklamace jsou vyřizovány v souladu s Reklamačním řádem společnosti.6. Omezení nebo přerušení poskytování služeb

6.1. Poskytovatel je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování služeb, a to v případě, že:

a) existují závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, a dále při provádění technických zásahů směřujících k modernizaci sítě,

b) Poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle platného právního předpisu a nebo rozhodnutí správního orgánu,

c) existuje důvodné podezření, že účastník nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení zneužíval nebo zneužívá služeb, nebo užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítí či jakékoliv jejich části, nebo kvalitu služeb, popř. porušuje práva dalších osob; za zneužívání služeb se považuje i užívání služeb jiným způsobem než uvedeným v těchto Všeobecných podmínkách,

d) účastník porušuje své povinnosti ze smlouvy a těchto Všeobecných podmínek (zejména opakovaně neprovádí platby včas a řádně) nebo užívá síť pro jiné účely než je využívání služeb,

e) účastník používá zařízení nesplňující technické požadavky pro provoz v České republice,

f) nepřevzal, resp. se nepodařilo účastníkovi doručit dopisy, vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti zaslané ze strany Poskytovatele na poslední známou adresu účastníka vedenou v evidenci Poskytovatele, nebo účastník jejich převzetí odmítl.

6.2. Poskytovatel je oprávněn monitorovat provoz sítí a použít další vhodné technické prostředky, aby zjistil či prověřil zneužití služeb.

6.3. Poskytovatel je na základě souhlasu ČTÚ oprávněn nepřipojit, odpojit nebo vyřadit z provozu přístroj, který splňuje technické požadavky, avšak způsobuje poškození sítě, škodlivou interferenci, nebo narušuje funkčnost sítě.7. Vznik, trvání, změna a zánik smlouvy

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami nejpozději však dnem doručení informace o akceptaci návrhu na její uzavření druhé smluvní straně. Smlouva nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky služeb, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Podepisuje-li účastník smlouvu již podepsanou ze strany Poskytovatele, je povinen na vlastní náklady a nebezpečí doručit jedno jím podepsané vyhotovení smlouvy bez zbytečného odkladu zpět Poskytovateli.

7.2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení dokladů osvědčujících zejména totožnost žadatele o uzavření smlouvy a právo užívat místo instalace a předložení dalších dokladů v rozsahu přiměřeném účelu smlouvy.

7.3. Smlouva může být ukončena na základě výpovědi nebo dohodou smluvních stran.

7.4. Po dobu plynutí výpovědní doby je Poskytovatel oprávněn účtovat účastníkovi pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky dle smlouvy a aktuálně platného ceníku a účastník je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za služby, popř. jiných poplatků a smluvních pokut vzniklých na základě smlouvy.

7.5. Poskytovatel může ukončit smluvní vztah výpovědí nebo nezřídit účastníkovi přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací v případech, kdy:

a) účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby uvedené ve vyúčtování ceny, a to pouze po prokazatelném upozornění účastníka; soustavným opožděným placením se rozumí placení nejméně dvou po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti a soustavným neplacením se rozumí existence nejméně tří nezaplacených vyúčtování ceny;

b) vůči účastníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení,

c) v případě, že účastník závažným způsobem porušuje povinnosti, které převzal na základě smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

7.6. Výpovědní doba činí jeden měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď písemně doporučeným dopisem doručena účastníkovi.

7.7. Účastník může vypovědět smlouvu nebo jen jednotlivou službu bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba činí jeden měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď buď písemně doporučeným dopisem doručena Poskytovateli.

7.8. Účastník je oprávněn smlouvu vypovědět i v případě, že nesouhlasí se změnou pravidelných poplatků nebo neakceptuje změnu Všeobecných podmínek, která není vyvolána změnou právních předpisů a znamená pro účastníka zhoršení podmínek. Výpověď lze v takovém případě podat nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne zveřejnění nové výše pravidelných poplatků nebo Všeobecných podmínek. Výpovědní doba je 30 dnů a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla Poskytovateli doručena písemně doporučeným dopisem výpověď účastníka.

7.9. V případě výskytu závažného důvodu na straně účastníka v rámci plnění smlouvy se lze s Poskytovatelem dohodnout na ukončení smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. Zmiňovaný závažný důvod musí být ze strany účastníka Poskytovateli jasně prokázán a podložen.

7.10. Poskytovatel s účastníkem se mohou dohodnout na pozastavení poskytování služeb po určitou dobu. Po tuto dobu Poskytovatel účastníkovi neposkytuje dohodnuté služby a účastník není povinen je Poskytovateli hradit.8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Spory mezi Poskytovatelem na straně jedné a účastníkem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích nebo na jeho základě rozhoduje ČTÚ.

8.2. Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem.

8.3. Tyto Všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu veškeré předcházející Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatele.

8.4. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající účastníkovi z této smlouvy na třetí osobu.

8.5. Účastník tímto uděluje souhlas s případným postoupením práv a povinností vyplývajících poskytovateli ze smlouvy na jiný subjekt, který má všechna potřebná oprávnění.

8.6. Účastník prohlašuje, že je seznámen s nároky na požadované technické parametry jeho koncová zařízení, zařízení Poskytovatele a se způsobem užívání objednaných služeb.

8.7. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů uděluje po dobu trvání smlouvy účastník Poskytovateli jako jejich správci souhlas s manuálním i automatickým zpracováváním, zejména shromažďováním, uchováváním a užíváním jeho osobních údajů získaných nebo předaných na základě smlouvy pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s účastníkem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy Poskytovatelem.

8.8. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka, jakož i provozní a lokalizační údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a zavazuje se je chránit v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.

8.9. Osobními údaji účastníka se pro potřeby smlouvy rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení, atd. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení účastníka.

8.10. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává údaje uvedené v předcházejícím odstavci sám nebo prostřednictvím dalších osob pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely provozování a ochrany sítí, poskytování služeb a služeb s nimi souvisejících, vyúčtování služeb a provádění úkonů s výše uvedeným spojených a v rozsahu nutném pro provozování a ochranu sítí, poskytování služeb, jejich účtování, provádění úkonů s výše uvedeným spojených a pro přenos informací sítěmi, a to po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

8.11. Účastník dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn osobám zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky poskytnout osobní údaje účastníka nezbytné pro poskytování Služeb, a to za účelem propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a Služeb. Subjekt údajů souhlasí s tím, že Poskytovatel je dále oprávněn poskytnout tyto údaje v nezbytném rozsahu těm osobám, které Poskytovatele zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících či na provozování a údržbě systémů, prostřednictvím kterých se takové služby subjektům údajů poskytují.

8.12. Účastník je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a má právo na jejich opravu a to v rozsahu, ve kterém mu to umožňuje smlouva a příslušné právní předpisy, prostřednictvím výslovného, srozumitelného, určitého a prokazatelného projevu vůle.9. VO-S/1/08.2020-9

9.1. Tyto podmínky s technickou specifikací a stanovením pojmů jsou v samostatném dokumentu v sekci ke stažení.

9.2. Konkrétní ceny a tarify týkající se VO-S/1 jsou uvedeny v sekci „Ceník“ a na srovnávacím nástroji providerů a služeb. https://srovnavac.ctu.cz/

9.3. V případě potřeby je nutné postupovat dle „Reklamačního řádu“

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2021